แปลศัพท์บาลี (แปลทีละศัพท์)โปรแกรมค้นหาคำแปลศัพท์บาลีเป็นไทย
จากฐานข้อมูลธรรมบทภาค๑-๔
วัดพระราม๙ (๒๑/๓/๖๓ โดยรวม ๘๐%)
รวบรวมและวิเคราะห์ศัพท์โดย
พระราชญาณกวี(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)ป.ธ.๙
และ อ.บุญสืบ อินสาร ป.ธ. ๙
เขียนโปรแกรมโดย
พระเฉลิมเกียรติ ธนานนฺโท

แบบแจกการันต์ ใน ลิงค์ 3

ใน ปํฺลิงค์ มีการันต์ 5 คือ อิ อี อุ อู

ใน อิตฺถีลิงค์ มีการันต์ 5 คือ อา อิ อี อุ อู

ใน นปํุสกลิงค์ มีการันต์ 3 คือ อิ อุ

วิภัตติอาขยาต 8 หมวด

กิริยาอาขยาต

กิริยากิตก์

สมาส

หลักการแปล

เฉลย อุภัยพากยปริวัตน์

แปลธรรมบท