วิญฺญู    (ผู้รู้วิเศษ)              แจกอย่างนี้

ป.

วิญฺญู

วิญฺญุโน   วิญฺญู

ท.

วิญฺญุํ

วิญฺญุโน   วิญฺญู

ต.

วิญฺญุนา

วิญฺญูหิ     วิญฺญูภิ

จ.

วิญฺญุสฺส   วิญฺญุโน

วิญฺญูนํ

ปญ.

วิญฺญุสฺมา   วิญฺญุมฺหา

วิญฺญูหิ   วิญฺญูภิ

ฉ.

วิญฺญุสฺส   วิญฺญุโน

วิญฺญูนํ

ส.

วิญฺญุสฺมิํ   วิญฺญุมฺหิ

วิญฺญูสุ

อา.

วิญฺญุ

วิญฺญูโน   วิญฺญู

\