กุละ    (ตระกูล)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

กุลํ

กุลานิ

ท.

กุลํ

กุลานิ

ต.

กุเลน

กุเลหิ  กุเลภิ

จ.

กุลสฺส   กุลาย   กุลตฺถํ

กุลานํ

ปญ.

กุลสฺมา   กุลมฺหา   กุลา

กุเลหิ  กุเลภิ

ฉ.

กุลสฺส

กุลานํ

ส.

กุลสฺมิํ   กุลมฺหิ   กุเล

กุเลสุ

อา.

กุล

กุลานิ