ครุ      (ครู)              แจกอย่างนี้

ป.

ครุ

ครโว   ครู

ท.

ครุํ

ครโว   ครู

ต.

ครุนา

ครูหิ   ครูภิ

จ.

ครุสฺส   ครุโน

ครูนํ

ปญ.

ครุสฺมา   ครุมฺหา

ครูหิ   ครูภิ

ฉ.

ครุสฺส   ครุโน

ครูนํ

ส.

ครุสฺมิํ   ครุมฺหิ

ครูสุ

อา.

ครุ

ครเว   ครโว

\