วตฺถุ    (พัสดุ)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

วตฺถุ

วตฺถูนิ   วตฺถู

ท.

วตฺถุํ

วตฺถูนิ   วตฺถู

ต.

วตฺถุนา

วตฺถูหิ   วตฺถูภิ

จ.

วตฺถุสฺส   วตฺถุโน

วตฺถูนํ

ปญ.

วตฺถุสฺมา  วตฺถุมฺหา

วตฺถูหิ   วตฺถูภิ

ฉ.

วตฺถุสฺส   วตฺถุโน

วตฺถูนํ

ส.

วตฺถุสฺมิํ   วตฺถุมฺหิ  

วตฺถูสุ

อา.

วตฺถุ

วตฺถูนิ  วตฺถู