อกฺขิ    (นัยน์ตา)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

อกฺขิ

อกฺขีนิ   อกฺขี

ท.

อกฺขิํ

อกฺขีนิ   อกฺขี

ต.

อกฺขินา

อกฺขีหิ   อกฺขีภิ

จ.

อกฺขิสฺส   อกฺขิโน

อกฺขีนํ

ปญ.

อกฺขิสฺมา  อกฺขิมฺหา

อกฺขีหิ   อกฺขีภิ

ฉ.

อกฺขสฺส   อกฺขิโน

อกฺขีนํ

ส.

อกฺขสฺมิํ   อกฺขิมฺหิ  

อกฺขีสุ

อา.

อกฺขิ

อกฺขีนิ  อกฺขี