นารี    (นาง)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

นารี

นาริโย  นารี

ท.

นาริํ   นาริยํ

นาริโย  นารี

ต.

นาริยา

นารีหิ   นารีภิ

จ.

นาริยา

นารีนํ

ปญ.

นาริยา 

นารีหิ   นารีภิ

ฉ.

นาริยา

นารีนํ

ส.

นาริยา  นาริยํ

นารีสุ

อา.

นาริ

นาริโย  นารี

\