ธรรมบท ปธ ๑-๒
ธรรมบทภาค๑

๑. ยมกวรรค วรรณนา

๑. เรื่องพระจักขุปาลเถระ ๘.เรื่องสัญชัยปริพาชก
๒. เรื่องมัฏฐกุณฑลี ๙.เรื่องพระนันทเถระ
๓. เรื่องพระติสสเถระ
๑๐.เรื่องนายจุนทสูกริก
๔. เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี
๑๑.เรื่องธัมมิกอุบาสก
๕. เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
๑๒.เรื่องพระเทวทัต
๖. เรื่องจุลกาลและมหากาล Eng ๑๓.เรื่องนางสุมนาเทวี
๗. เรื่องพระเทวทัต
๑๔.เรื่องภิกษุ ๒ สหาย
ธรรมบทภาค๒

๒. อัปปมาทวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งพระนางสามาวดี ๖. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นสหายกนั ๒ รูป
๒. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อวากุมภโฆสกะ ๗. เรื่องแห่งทัาวสักกะ
๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อวาจูฬปันถกะ
๘. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๔. เรื่องแห่งนักษัตรของคนพาล
๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อวาติสสะผู้อยู่ในนิคมโดยปกติ
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ

๓. จิตตวรรค วรรณนา

๑. เรื่อง แห่งพระเถระชื่อว่าเมฆิยะ ๖. เรื่อง แห่งภิกษุผู้มีวิปัสสนาอันปรารภแล้ว
๒. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้มีตัวอันเน่า
๓. เรื่องแห่งภิกษุผู้กระสันขึ้นแล้ว ๘. เรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชื่อว่านันทะ
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อวาสังฆรักขิตผู้เป็นหลาน ๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อวาโสไรยะ
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อวาจิตหัตถ
ธรรมบทภาค๓

๔. ปุปผวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายแล้วในปฐวีกถา ๗. เรื่องแห่งอุบาสกชื่อว่าฉัตตปาณิ
๒. เรื่องแห่งพระเถระผู้เจริญมรีจิกมมัฏฐาน ๘. เรื่องแห่งนางวิสาขา
๓. เรื่องแห่งพระเจ้าวิฑูฑภะ ๙. เรื่องแห่งปัญหาของพระเถระชื่อว่าอานนท์
๔. เรื่องแห่งหญิงชื่อวาปติปูชิกา ๑๐. เรื่องแห่งการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากสสปเถระ
๕. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าโกสิยะผู้มีความตระหนี่ ๑๑. เรื่องแห่งการปรินิพพานแห่งพระเถระชื่อว่าโคธิกะ
๖. เรื่องอาชีวกชื่อว่าปาฏิกะ ๑๒. เรื่องแห่งสาวกของนิครนถ์ชื่อว่าครหทิน

๕. พาลวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งบุรุษคนใดคนหนึ่ง ๙. เรื่องแห่งนายมาลาการชื่อว่าสุมนะ
๒. เรื่องแห่งสัทธิวิหาริกของพระมหากสสปเถระ ๑๐.เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวรรณา
๓. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าอานนท์ ๑๑. เรื่องแห่งอาชีวกชื่อว่าชัมพุกะ
๔. เรื่องแห่งโจรผู้ทำลายซึ่งปม ๑๒.เรื่องแห่งเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งง
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอุทาย ๑๓. เรื่องแห่งเปรตมีศีรษะอันค้อน ๖๐ ทำลายแล้ว
๖. เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าปาฐา ๑๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสุธรรม
๗.เรื่องแห่งบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะ ๑๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าวนวาสีติสสะ
๘. เรื่องแห่งชาวนา  
ธรรมบทภาค๔

๖.บัณฑิตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องพระราธเถระ ๗. เรื่องมารดาของนางกาณา
๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ ๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป
๓. เรื่องพระฉันนเถระ ๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม
๔. เรื่องพระมหากัปปินะเถระ ๑๐. เรื่องการฟังธรรม
๕. เรื่องบัณฑิตตสามเณร ๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ
๖.เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ

๗.อรหันตวรรค วรรณนา

๑.เรื่องหมอชีวก ๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๒.เรื่องพระมหากสสปเถระ ๗.เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี
๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ ๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ
๔.เรื่องพระอนุรุทธเถระ ๙.เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ
๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ ๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง

๘.สหัสสวรรค วรรณนา

๑.เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง ๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร
๒.เรื่องพระทารุจีริยเถระ ๙. เรื่องสังกิจจสามเณร
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี ๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ ๑๑.เรื่องพระสัปปทาสเถระ
๕.เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ ๑๒. เรื่องนางปฏาจารา
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ ๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ ๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี
ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า