วธู    (หญิงสาว)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

วธู

วธุโย   วธู

ท.

วธุํ

วธุโย   วธู

ต.

วธุยา

วธูหิ   วธูภิ

จ.

วธุยา

วธูนํ

ปญ.

วธุยา

วธูหิ   วธูภิ

ฉ.

วธุยา

วธูนํ

ส.

วธุยา   วธุยํ

วธูสุ

อา.

วธุ

วธุโย   วธู