รชฺชุ    (เชือก)              แจกอย่างนี้

 

เอก.

พหุ.

ป.

รชฺชุ

รชฺชุโย   รชฺชู

ท.

รชฺชุํ

รชฺชุโย   รชฺชู

ต.

รชฺชุยา

รชฺชูหิ   รชฺชูภิ

จ.

รชฺชุยา

รชฺชูนํ

ปญ.

รชฺชุยา

รชฺชูหิ   รชฺชูภิ

ฉ.

รชฺชุยา

รชฺชูนํ

ส.

รชฺชุยา  รชฺชุยํ

รชฺชูสุ

อา.

รชฺชุ

รชฺชุโย   รชฺชู