แปลศัพท์บาลี

๖. ปณฺฑติวคคฺวณฺณนา
๑. ราธตเฺถรวตถฺุ. (๖๐)

“นิธีนํว ปวตตฺารนฺติ อิมํ ธมมฺเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อายสมฺนฺตํ ราธํ อารพฺภ กเถส.ิ โส กิร คหิิกาเล สาวตฺถิยํ ทคฺุคตพฺราหฺมโณ อโหส.ิ โส “ภิกฺขนูํ สนฺตเิก ชีวิสฺสามีต ิ จินฺเตตฺวา วิหารํ คนฺตฺวา อปหริตํ กโรนฺโต ปริเวณํ สมมฺชฺชนฺโต มขุโธวนาทีนิ ททนฺโต วิหาเร วส.ิ ภิกฺขปูิ นํ สงฺคณฺหสึ,ุ ปพฺพาเชตํ ุ ปน น อิจฺฉนฺติ. โส ปพฺพชฺชํ อลภมาโน กิโส อโหส.ิ
อเถกทิวสํ สตฺถา ปจฺจสูกาเล โลกํ โวโลเกนฺโต ตํ พฺราหฺมณํ ทิสฺวา “กินฺน ุ โขต ิ อปุธาเรนฺโต “อรหา ภวิสฺสตีติ ญตฺวา สายณฺหสมเย วิหารจาริกํ จรนฺโต วิย พฺราหฺมณสฺส สนฺตกิํ คนฺตฺวา “พฺราหฺมณ ก ึ กโรนฺโต วิจรสีติ อาห.
“ภิกฺขนูํ วตฺตปปฺฏิวตฺตํ กโรมิ ภนฺเตต ิ อาห. “ลภสิ เตสํ สนฺติกา สงฺคหนฺติ. “อาม ภนฺเต, อาหารมตฺตํ ลภามิ, น ปน มํ ปพฺพาเชนฺตีต.ิ
สตถฺา เอตสมฺ ึ นทิาเน ภกิขฺสุงฆฺ ํ สนนฺปิาตาเปตวฺา ตมตฺถํ ปจฺุฉิตฺวา “ภิกฺขเว อตฺถิ โกจิ อิมสสฺ พฺราหฺมณสฺส อธิการํ สรนฺโตต ิ ปจฺุฉิ. สารีปตฺุตตฺเถโร “อหํ ภนฺเต สรามิ,