แจกธาตุ8วิภัตติ

ความนิยมใช้วิภัตติอาขยาตแต่ละหมวด

  1. ปโรกฺขา  มีใช้เพียง อห/พฺรู ธาตุ ปฐมบุรุษ อ อุ  (อาห อาหุ) เท่านั้น
  2. หิยตฺตนี  มีใช้น้อยเพียงบางธาตุที่นิยม
  3. กาลาติปตฺติ  มีใช้น้อย เพราะโอกาสที่จะกล่าวถึงอดีตแบบพิเศษมีน้อย
  4. ในเรื่องเล่า ซึ่งกล่าวถึงอดีต ใช้ อชฺชตฺตนี มากที่สุด  ส่วน วตฺตมานา ปญฺจมี สตฺตมี ภวิสฺสนฺติ ใช้ได้ทั่วไป
ธาตุ8วิภัตติ