การนับพระภิกษุ

การนับพระภิกษุ

จตฺตาโร ปญฺจ
สตฺต
อฏฺฐ นว
๑๐ ทส ๑๑ เอกาทส
๑๒ พารส ๑๓ เตรส
๑๔ จตุตฺทส ๑๕ ปณฺณรส
๑๖ โสฬส ๑๗ สตฺตรส
๑๘ อฏฺฐารส ๑๙ เอกูนวีสติ
๒๐ วีสติ ๒๑ เอกวีสติ
๒๒ พาวีสติ ๒๓ เตวีสติ
๒๔ จตุวีสติ ๒๕ ปญฺจวีสติ
๒๖ ฉพฺพีสติ ๒๗ สตฺตวีสติ
๒๘ อฏฺฐวีสติ ๒๙ เอกูนตึส
๓๐ สมตึส ๓๑ เอกตฺตึส
๓๒ ทฺวตฺตึส ๓๓ เตตฺตึส
๓๔ จตุตฺตึส ๓๕ ปญฺจตฺตึส
๓๖ ฉตฺตึส ๓๗ สตฺตตฺตึส
๓๘ อฏฺฐตฺตึส ๓๙ เอกูนจตฺตาฬีส
๔๐ จตฺตาฬีล ๔๑ เอกจตฺตาฬีส
๔๒ ทฺวิจตฺตาฬีส ๔๓ เตจตฺตาฬีส
๔๔ จตุจตฺตาฬีส ๔๕ ปญฺจจตฺตาฬีส
๔๖ ฉจตฺตาฬีส ๔๗ สตฺตจตฺตาฬีส
๔๘ อฏฺฐจตฺตาฬีส ๔๙ เอกูนปญฺญาส
๕๐ ปญฺญาส ๕๑ เอกปญฺญาส
๕๒ ทฺวิปญฺญาส ๕๓ เตปญฺญาส
๕๔ จตุปญฺญาส ๕๕ ปญฺจปญฺญาส
๕๖ ฉปญฺญาส ๕๗ สตฺตปญฺญาส
๕๘ อฏฺฐปญฺญาส ๕๙ เอกูนสฏฺฐี
๖๐ สฏฺฐี ๖๑ เอกสฏฺฐี
๖๒ ทฺวิสฏฺฐี ๖๓ เตสฏฺฐี
๖๔ จตุสฏฺฐี ๖๕ ปญฺจสฏฺฐี
๖๖ ฉสฏฺฐี ๖๗ สตฺตสฏฺฐี
๖๘ อฏฺฐสฏฺฐี ๖๙ เอกูนสตฺตติ
๗๐ สตฺตติ ๗๑ เอกสตฺตติ
๗๒ ทฺวิสตฺตติ ๗๓ เตสตฺตติ
๗๔ จตุสตฺตติ ๗๕ ปญฺจสตฺตติ
๗๖ ฉสตฺตติ ๗๗ สตฺตสตฺตติ
๗๘ อฏฺฐสตฺตติ ๗๙ เอกูนาสีติ
๘๐ อสีติ ๘๐ เอกาสีติ
๘๒ ทฺวาสีติ ๘๓ ตยาสีติ
๘๔ จตุราสีติ ๘๕ ปญฺจาสีติ
๘๖ ฉฬาสีติ ๘๗ สตฺตาสีติ
๘๘ อฏฺฐาสีติ ๘๙ เอกูนนวุติ
๙๐ นวุติ ๙๑ เอกนวุติ
๙๒ เทฺวนวุติ ๙๓ เตนวุติ
๙๔ จตุนวุติ ๙๕ ปญฺจนวุติ
๙๖ ฉนวุติ ๙๗ สตฺตนวุติ
๙๘ อฏฺฐนวุติ ๙๙ เอกูนภิกฺขสตํ
๑๐๐ ภิกฺขุสตํ ๑๐๑ เอกุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๐๒ ทฺวยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๐๓ ตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๐๔ จตุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๐๕ ปญฺจุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๐๖ ฉุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๐๗ สตฺตุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๐๘ อฏฺฐุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๐๙ นวุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๑๐ ทสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๑๑ เอกาทสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๑๒ ทฺวาทสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๑๓ เตรสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๑๔ จตุตฺทสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๑๕ ปญฺจทสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๑๖ โสฬสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๑๗ สตฺตรสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๑๘ อฏฺฐารสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๑๙ เอกูนวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๒๐ วีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๒๑ เอกวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๒๒ ทฺวาวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๒๓ เตวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๒๔ จตุวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๒๕ ปญฺจวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๒๖ ฉพฺพีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๒๗ สตฺตวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๒๘ อฏฺฐวีสตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๒๙ เอกูนตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๓๐ สมตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๓๑ เอกตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๓๒ ทฺวตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๓๓ เตตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๓๔ จตุตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๓๕ ปญฺจตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๓๖ ฉตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๓๗ สตฺตตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๓๘ อฏฺฐตฺตึสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๓๙ เอกูนจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๔๐ จตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๔๑ เอกจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๔๒ ทฺวาจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๔๓ เตจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๔๔ จตุจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๔๕ ปญฺจจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๔๖ ฉจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๔๗ สตฺตจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๔๘ อฏฺฐจตฺตาฬีสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๔๙ เอกูนปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๕๐ ปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๕๑ เอกปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๕๒ ทฺวิปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๕๓ เตปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๕๔ จตุปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๕๕ ปญฺจปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๕๖ ฉปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๕๗ สตฺตปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๕๘ อฏฺฐปญฺญาสุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๕๙ เอกูนสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๖๐ สฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๖๑ เอกสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๖๒ ทฺวาสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๖๓ เตสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๖๔ จตุสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๖๕ ปญฺจสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๖๖ ฉสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๖๗ สตฺตสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๖๘ อฏฺฐสฏฺฐยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๖๙ เอกูนสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๗๐ สตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๗๑ เอกสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๗๒ ทฺวิสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๗๓ เตสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๗๔ จตุสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๗๕ ปญฺจสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๗๖ ฉสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๗๗ สตฺตสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๗๘ อฏฺฐสตฺตตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๗๙ เอกูนาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๘๐ อสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๘๑ เอกาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๘๒ ทฺวาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๘๓ ตยาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๘๔ จตุราสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๘๕ ปญฺจาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๘๖ ฉฬาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๘๗ สตฺตาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๘๘ อฏฺฐาสีตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๘๙ เอกูนนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๙๐ นวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๙๑ เอกนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๙๒ เทฺวนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๙๓ เตนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๙๔ จตุนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๙๕ ปญฺจนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๙๖ ฉนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๙๗ สตฺตนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ
๑๙๘ อฏฺฐนวุตยุตฺตรภิกฺขุสตํ ๑๙๙ เอกูนสตุตฺตรภิกฺขุสตํ

หมายเหตุ ตั้งแต่ ๙๙-๑๙๙ เวลาสวดต้องว่า สนฺนิปติตํ โหติ แทน สนฺนิปติตา โหนฺติ