ศัพท์บาลี --->>ปพฺพชฺชา-->> คำแปล --->>น.,อิต. การบวช แจกเหมือน กญฺญา เช่น ป.เอก. ปพฺพชฺชา อ. การบวช คำว่า ปพฺพชฺชา มาจาก ป + วช ธาตุ ในความเว้น + ณฺย ปัจจัยในนามกิตก์ แปลง ว แห่ง วช ธาตุเป็น พ ซ้อน พฺ หน้า พ ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย แปลง ย กับ ช เป็น ชฺช อิตถีลิงค์ ลง อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น ปพฺพชฺชา แปลว่า การเว้น, การบวช, การบรรพชา เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า ปพฺพชนํ = ปพฺพชฺชา


คำศัทพ์